SKLEP ON-LINE

Firma

ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A.

Ogólne warunki współpracy i gwarancji ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A.

obowiązujące od dnia 01.10.2018 r.

Zakres obowiązywania

 1. Ogólne Warunki Współpracy i Gwarancji stanowią integralną część umowy handlowej i wiążą strony z mocy art.385 § 1 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie stanowią inaczej.
 2. Ogólne Warunki Współpracy i Gwarancji dotyczą wszystkich produktów/usług znajdujących się w aktualnej ofercie ESS Energy Saving Solutions S.A.

Oferta handlowa

 1. Oferty handlowe są odpowiedzią na zapytanie i kierowane są wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Czas ważności ofert wynosi 30 dni od daty sporządzenia, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej.
 3. Oferta nie wymaga podpisu osoby reprezentującej firmę ESS Energy Saving Solutions S.A., ale musi być wysłana z jej siedziby lub adresu e-mail wskazującego domenę esssa.pl
 4. Ceny, termin dostaw i warunki gwarancji określone w odpowiedzi są dla ESS Energy Saving Solutions S.A., wiążące wtedy i tylko wtedy, gdy zachowano termin ważności oferty i zostały całkowicie zachowane wszystkie szczegóły określone w zapytaniu oraz spełnione wymagane warunki finansowe.

Zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest określony produkt/usługa oferowana przez ESS Energy Saving Solutions S.A.
 2. ESS Energy Saving Solutions S.A. przyjmuje zamówienia wyłącznie w formie pisemnej.
 3. Zamówienie powinno zawierać wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1. nazwę i adres Klienta
  2. nr NIP
  3. nazwy/symbole, ilości zamawianych produktów oraz ceny jednostkowe netto
  4. oczekiwany termin i adres dostawy
  5. sposób odbioru towaru
 4. Zamówienia mogą być podpisywane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta.
 5. Pisemne złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWWiG.
 6. Przyjmując zamówienie do realizacji ESS Energy Saving Solutions S.A. przedstawia Klientowi w formie pisemnej potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające cenę, warunki oraz termin realizacji.
 7. Pisemne potwierdzenie zamówienia przez Klienta na podstawie przedstawionej oferty przez ESS Energy Saving Solutions S.A. jest jednoznaczne z zawarciem umowy.
 8. Dopuszcza się wnoszenie korekt do zamówień przyjętych do realizacji wyłącznie w formie pisemnej. Korektę zamówienia uznaje się za zatwierdzoną, po uprzednim pisemny potwierdzeniu wprowadzenia zmian przez pracownika ESS Energy Saving Solutions S.A.
 9. Jakiekolwiek zmiany lub wycofanie zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej z określeniem zmian oraz wpływu tych zmian na cenę i czas dostawy. W takim przypadku Klient może zostać obciążony wszelkimi kosztami jakie ESS Energy Saving Solutions S.A. poniesie w związku ze zmianą/anulowaniem zamówienia.

Sprzedaż

Firma ESS Energy Saving Solutions S.A. prowadzi wyłącznie sprzedaż B2B na podstawie faktury VAT. Faktura zawiera obowiązujące prawem dane sprzedawcy i nie wymagają podpisu ani pieczęci firmy.

 1. Ceny są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Ceny z oferty obowiązują wyłącznie przy zamówieniu określonych ilości poszczególnych pozycji.
 3. Zapłata ceny przez Klienta dokonana zostanie na podstawie faktur VAT wystawionych przez ESS Energy Saving Solutions S.A. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. ESS Energy Saving Solutions S.A. realizuje sprzedaż wyłącznie w formie przelewu.
 5. ESS Energy Saving Solutions S.A. bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw/usług oraz zmienić warunki płatności przy realizacji następnych zamówień Klienta w przypadku wystąpienia przeterminowanych płatności.

Prawo własności

 1. Prawo własności towaru pozostaje przy ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. do momentu zapłaty całości ceny sprzedaży przez Klienta na rzecz ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A.
 2. Z chwilą wydania towaru Klientowi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. na niego.

Rodzaj dostawy

 1. Klient może wybrać rodzaj dostawy:
  1. nieodpłatny transport ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. – przy zamówieniu min. 200 modułów
  2. przesyłka kurierska – koszt w całości pokrywa Klient (szczegółowy koszt i termin dostawy jest uzależniony od wagi i wielkości przesyłki, który zostanie podany w ofercie ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A.)
  3. odbiór osobisty
 2. Istnieje możliwość odbioru towaru w naszym zakładzie produkcyjnym w EŁKU, ul. Okrężna 4b. W przypadku chęci odbioru osobistego towaru Klient powinien poinformować ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. o wyborze takiej opcji w czasie składania zamówienia. Termin odbioru zamówienia poda pracownik ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. poprzez potwierdzenie zamówienia.
 3. Dostawy są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

Opóźnienie w realizacji umowy

 1. Zmiana terminu dostawy produktu i/lub wykonania usługi serwisowej o okres do 30 dni nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Klienta od złożonego zamówienia.
 2. ESS ENERGY SAVINGSOLUTIONS S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe po stronie Klienta i/lub jego kontrahentów w związku z opóźnieniem dostawy.

Odpowiedzialność

ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady fizyczne tkwiące w sprzedanym wyrobie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

 1. dokonania montażu i instalacji oprawy w sposób niezgodny z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi, w przypadku gdy instalacja została wykonana przez personel nie posiadający upoważnienia Gwaranta,
 2. niewłaściwych parametrów sieci zasilającej oprawę
 3. nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,
 4. nieprawidłowego doboru oprawy do warunków istniejących w miejscu montażu,
 5. nieprawidłowej konserwacji, magazynowania i transportu,
 6. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia oprawy,
 7. uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
 8. wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie oprawy.

Wypożyczenia do testów

ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. umożliwia wypożyczenie lamp do testów. Klient otrzymuje produkt wraz z fakturą. Jeśli Klient zdecyduje się na zwrot sprzętu przed upłynięciem terminu płatności wskazanym na fakturze, zostanie wystawiona faktura korygująca.

Klient musi jednak przestrzegać poniższych wytycznych:

 1. Zwracany towar musi być sprawny, bez uszkodzeń mechanicznych (w tym zarysowań)
 2. Towar musi zostać odesłany najpóźniej w dniu wskazanym na fakturze jako termin płatności
 3. Zwracany towar musi zostać zwrócony ze wszystkimi akcesoriami
 4. Towar pozostaje własnością firmy ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A do momentu otrzymania płatności

Niezastosowanie któregokolwiek z punktów może przyczynić się do odmowy przez ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. wystawienia faktury korygującej lub wystawieniem faktury wynikającej z pomniejszonej wartości zwróconego towaru.

Gwarancja

 1. Firma ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. zwana dalej Gwarantem będąca producentem opraw LED typów NL 242 oraz WR 240 udziela Klientowi zwanym dalej Nabywcą gwarancji na dostarczone wyroby, zapewniając ich sprawne działanie, pod warunkiem zapewnienia eksploatacji zgodnie z wymaganiami podanymi w Instrukcji obsługi.
 2. Okres gwarancji jest podany na fakturze zakupu opraw.
 3. Gwarancja nie obejmuje skutków procesu naturalnego starzenia się diod LED powodującego spadek natężenia światła oprawy, jeżeli w okresie udzielonej gwarancji strumień świetlny będzie wynosił co najmniej 70% wartości początkowej.
 4. Nabywcy nie przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku:
  1. braku wpisów w Karcie gwarancyjnej potwierdzających nabycie oprawy,
  2. dokonania wpisów i zmian w Karcie gwarancyjne przez osoby nieuprawnione
  3. dokonania modyfkacji oprawy, ingerencji lub prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
  4. zalania oprawy wodą,
  5. odmowy przeprowadzenia przez wyznaczonego przedstawiciela Gwaranta wizji lokalnej oraz umożliwienia dokonania pomiarów parametrów sieci zasilającej i warunków środowiskowych w miejscu zainstalowania reklamowanej oprawy,
  6. pojawienia się wątpliwości, nie dających się zweryfikować na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych, czy reklamowana oprawa została dostarczona przez Gwaranta.
 5. Rozpatrzenie reklamacji Nabywcy następuje po dostarczeniu przez nabywcę reklamowanej oprawy wraz z Kartą gwarancyjną i opisem przedmiotu reklamacji do siedziby Serwisu Gwaranta:
  ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A.
  ul. Okrężna 4b
  19-300 Ełk
 6. Nabywca dostarcza reklamowany wyrób do siedziby Serwisu Gwaranta na swój koszt. W przypadku uznania zasadności reklamacji Gwarant zwróci reklamującemu uzasadnione koszty dostarczenia reklamowanych wyrobów na podstawie zweryfkowanej faktury przewoźnika.
 7. Reklamowany wyrób powinien być dostarczony odpowiednio zabezpieczony przez Nabywcę na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub uszkodzenia wyrobu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę.
 8. Gwarant zobowiązuje się do dokonania naprawy reklamowanej oprawy w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty jej dostarczenia. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności lub konieczności sprowadzenia podzespołów, których nie ma na stanie magazynu, termin naprawy może być wydłużony do 21 dni roboczych.
 9. W przypadku braku opisu reklamowanej niesprawności oprawy czas rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony o czas niezbędny do dokonania badania dostarczonej oprawy.
 10. Gwarant zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji odnośnie sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych, w tym do wymiany oprawy na nową, wolną od wad.
 11. Okres ważności Gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania naprawy,
 12. W przypadku uznania zasadności reklamacji naprawiona oprawa zostanie odesłana adres wskazany przez Nabywcę na koszt Gwaranta.
 13. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji wyrobu Nabywca zostanie powiadomiony o kosztach dokonania naprawy odpłatnej. Oprawa może w takim przypadku zostać naprawiona po wcześniejszej pisemnej zgodzie Nabywcy. Zwrot reklamowanej oprawy do nabywcy będzie dokonany na jego koszt.
 14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z oprawy będącej w naprawie.
 15. Prawa wynikające z niniejszej Gwarancji nie mogą być przenoszone na stronę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Własność miejscowa sądu

Wszelkie spory mogące wyniknąć między ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. a Klientem w związku z realizacją umowy/-ów, co do których mają zastosowanie OWWiG rozstrzygać będzie sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A.

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany i uzupełnienia zapisów niniejszych OWWiG wymagają formy pisemnej.
 2. Powyższe prawa i zobowiązania są umową zawartą między ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. a Klientem wchodzącą w życie z chwilą zakupu towarów/usług.
 3. Niniejszy dokument obowiązuje do momentu wydania kolejnej wersji.